Sunday, 30 June 2013

लघुकविता
सांगा
कधीतरी गळायच म्हणून फुलाने फुलायच च नाही का?
कधीतरी मावळायच म्हणून सूर्याने उगवायचच नाही का?
कधीतरी  निखळायच म्हणून तार्‍याने चमकायचच नाही का?
कधीतंरी जळायच म्हणून कुणी प्रेम करायचच नाही का?
कधीतरी मरायच म्हणून माणसाने जगायचच नाही का?

No comments:

Post a Comment